Sen. Orrin Hatch (R-Utah)

November 17, 2010 - 6:49 PM
Sen. Orrin Hatch (R-Utah) (AP photo)