Ron Johnson

August 30, 2012 - 3:59 PM
Sen. Ron Johnson (R-Wis.) (AP Photo)