President Barack Obama

April 3, 2013 - 8:38 AM
(AP Photo/Charles Dharapak)