Lindsey Von

November 4, 2012 - 12:00 PM
Lindsey Vonn (AP Photo/Alessandro Trovati