Joe Biden, Barack Obama

February 19, 2013 - 2:13 PM
(AP Photo/Charles Dharapak)