Barack Obama, Joe Biden

January 9, 2013 - 11:29 PM
(AP Photo/Charles Dharapak)