Barack Obama, Joe Biden

January 10, 2013 - 12:29 AM
(AP Photo/Charles Dharapak)