Afhgan President Karzai and U.S. President Obama

September 21, 2013 - 11:58 AM
Afghan President Karzai and U.S. President Obama (AP Photo)